Generelle standardbetingelser ERPgruppen A/S

Generelle standardbetingelser for ERPgruppen A/S, version 01.12.2021

1. ERPgruppen A/S

ERPgruppen er en IT- og konsulentvirksomhed, der leverer support, rådgivning og IT-løsninger til ERP-programmerne Microsoft Dynamics 365 Business Central, Microsoft Dynamics NAV og Dynamics C5.

2. Anvendelse

Følgende standardbetingelser gælder for samarbejdet mellem Køber og ERPgruppen, med mindre andet er aftalt skriftligt.

3. Fakturering og betaling

Fakturering af faste månedlige omkostninger sker samlet ved opstart af Dynamics 365 Business Central og Dynamics 365 Sales.

Fakturering af tilkøb sker hver mandag i lige uger, af foregående 14 dages leverancer, så Køber løbende er opdateret med de ydelser, vi har leveret. Faktureringen sker uanset om projektet er færdigt eller ej.

Faktura vil blive sendt pr. mail til kunde med betalingsbetingelse otte dage netto. Ved udebleven betaling tilskrives renter af vores tilgodehavende med procesrente (Nationalbankens udlånsrente + 8% p.a.). Renter beregnes fra forfaldsdatoen. Renter og rykkergebyrer opkræves i henhold til gældende lovgivning.

Fakturering af opdateringsabonnement for en ejet licens sker 75 dage forud for en periode á 12 måneder. Fakturering af øvrige abonnementer sker 30 dage forud for en periode á 12 måneder, medmindre andet er aftalt.

Ved udebleven betaling i mere end 30 dage fra forfaldsdato, kan ERPgruppen lukke adgang til ERP-systemet. For at få genåbnet adgang til ERP-systemet eller få udlæst kundens data, opkræves et gebyr på kr. 1.500.

4. Priser

ERPgruppen regulerer den aftalte pris årligt pr. 1. juli efter nettoprisindeks (basisår januar 2015 = 100) med udviklingen i indeks fra 1. juli året før. Dog minimum 2% p.a. Alle priser er oplyst i danske kroner ekskl. moms.

Priserne er baseret på levering inden for normal arbejdstid, som er mandag til torsdag kl. 8.00 – 16.00, fredag kl. 8.00 – 15.00. Ved levering uden for normal arbejdstid afregnes timerne i henhold til følgende: 1-3 timer efter normal arbejdstid afregnes med en timepris på +50%. Efterfølgende timer, inklusive lørdag, søndag og helligdage, afregnes med en timepris på +100%. Der tages forbehold for ændring af normal åbningstid i ferieperioder.

Konsulentassistance (via telefon, e-mail, undervisning og programmering) faktureres per påbegyndt 15 minutter. Telefonisk support starter fra opkaldsstart til sagen er løst og registreret. Support via e-mail starter ved læsning af e-mail til besvarelse/ løsning af opgave og registrering er sket. Ved support på Købers adresse beregnes honoraret fra vi kører fra kontoret, til vi har løst opgaven.

Der vil blive faktureret et vedligeholdelsesabonnement til eventuel specialudvikling. Abonnementet sikrer, at ERPgruppen vedligeholder specialudviklingen ved opdateringer til Dynamics 365 Business Central og Sales. Vedligeholdelsesabonnementet afregnes ud fra de samlede fakturerede antal timer for specialudvikling og opgøres årligt ved årsdato.

5. Levering

Levering sker via fjernsupport til Køber, med mindre andet er aftalt. Ved levering på anden vis vil afregning af transport blive faktureret Køber, som afregnes med en timepris på kr. 1.000 efter medgået tid (heri er medregnet kørselsgodtgørelse). Alle udgifter til bro, færge, fly, parkering, forplejning og øvrige omkostninger vil blive faktureret Køber.

6. Varighed og opsigelse

Opsigelse af opdateringsabonnement til en ejet licens skal ske skriftligt til ERPgruppen senest tre måneder før abonnementsperiodens udløb.

Det er muligt at tilføje yderligere brugere ved behov i tegningsperioden (1år).

Der er mulighed for at reducere antallet af licenser/brugere ved årsdato.

I det tilfælde, at der er behov for et variabelt antal brugere i løbet af året, kan der tilkøbes licenser, hvor det er muligt at ændre med en måneds varsel. Licenser med månedlig binding vil blive faktureret med et tillæg på 20%.

ERPgruppen kan til enhver tid opsige aftale med et varsel på 30 dage. Eventuel refusion af forudbetalt beløb sker i dette tilfælde forholdsmæssigt. Såfremt ERPgruppen foretager væsentlige ændringer af forringende art i kundevilkårene, kan kunden opsige aftale med 30 dages varsel. Forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer undtagelsesvis blive tilbagebetalt.

Ophører en hosting aftale som følge af en abonnementsopsigelse eller misvedligeholdelse, er det Købers ansvar at udskrive data til arkivformål. Eller Køber kan anmode om at få udleveret data efter aftale, inden abonnementet ophører. Udlæsning af data faktureres efter medgået tid. Anmodningen kan senest ske op til tre måneder efter, at adgangen til systemet er lukket. Data slettes herefter.

7. ERPgruppen ansvar

ERPgruppen er kun ansvarlig for egne ydelser og handlinger. ERPgruppen er ikke ansvarlig for forhold, der er relateret til Software og ydelser leveret af Microsoft, 3. part og/eller kunden.

ERPgruppen er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tab af data, tab forårsaget af IT-virus eller lignende, uanset om disse tab måtte skyldes ERPgruppens forhold.

Hvis der kan påvises og dokumenteres et direkte tab, som skyldes ERPgruppen, kan ERPgruppen ifaldes en bod, hvis denne godkender dokumentationen. Et eventuelt bodsbeløb beregnes af leverancevederlaget (licenser medregnes ikke heri) og kan maksimalt udgøre 5% af dette.

8. Underleverandør/3. parts ansvar

Såfremt ydelser helt eller delvist består af levering af software (eller andre ydelser og produkter) gennem ERPgruppen fra Microsoft og 3. part/underleverandør, vil sådanne ydelser være omfattet af de betingelser, der er gældende for den omhandlende 3. parts leverancer. Ydelserne vil dermed bl.a. være omfattet af de garantier, ansvarsbegrænsninger, ansvarsfraskrivelser og andre betingelser, som Microsoft og  den omhandlende 3. part stiller.

ERPgruppen er ikke ansvarlig for eventuelle fejl og mangler i sådanne ydelser, og giver ikke nogen form for garanti eller refusion for disse ydelser fra 3. part (herunder fra leverandører af software, f.eks. Microsoft).

9. Tavshedspligt

Parterne er omfattet af markedsføringslovens § 19. ERPgruppen har tavshedspligt om alle informationer, som ERPgruppen måtte komme i besiddelse af om kunden. ERPgruppen skal sikre, at modtagne oplysninger ikke videregives eller anvendes til andre formål end de, der følger det aftalte.

10. Databeskyttelse

Begge parter garanterer, at de vil overholde alle forpligtelser ifølge lov om behandling af personoplysninger.

11. Force Majeure

Til force majeure henregnes strejke, lockout, brand, oversvømmelser, omfattende driftsforstyrrelser, krigstilstand, myndighedernes foranstaltninger, udebleven eller fejlagtig leverance fra underleverandører, tyveri, hærværk eller andre hændelser, hvor ERPgruppen bliver ude af stand til helt eller delvist at opfylde sine forpligtelser. Ved force majeure er ERPgruppen berettiget til at udskyde eller annullere sine ydelser.

12. Persondatapolitik

Vi har stort fokus på, at vores indsamling, behandling og brug af persondata stemmer overens med gældende regler for persondataforordningen.

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne levere løsningen til dig, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb.

Oplysningerne opbevares på ubestemt tid med det formål at skabe historik og arkivere eventuel dialog og aftale.

Du har til enhver tid ret til, jvf. persondataloven, at få indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig og ret til at blive slettet. Du bedes rette henvendelse til mail@erpgruppen.dk.

Du kan læse en uddybet beskrivelse af ERPgruppens persondatapolitik på https://www.erpgruppen.dk/persondatapolitik

13. Nyhedsbrev

Ved accept af nyhedsbrev giver du samtykke til, at ERPgruppen må sende elektronisk post (f.eks. e-mail) samt via sociale medier (LinkedIn, Facebook) og andre digitale kanaler vedrørende markedsføring, kampagner, konkurrencer og rådgivning.

Dine oplysninger bruger vi til bedre at kunne målrette vores nyhedsbrev til dig. Oplysninger videregives ikke til andre uden for ERPgruppen, uden du har givet samtykke hertil. Vi sender nyheder ud, der vedrører ERPgruppen og vores produktsortiment.

ERPgruppen er en moderkoncern, som udsender nyheder for ERPgruppen og vores tilhørende selskab ERPsupporten.dk.

Du kan til enhver tid nemt afmelde dig nyhedsbrev igen.

Du kan læse en uddybet beskrivelse af ERPgruppens politik vedrørende nyhedsbrev på https://www.erpgruppen.dk/persondatapolitik/

14. Tvister

Enhver uoverensstemmelse vedrørende aftalen, dens fortolkning eller udfyldning skal afgøres ved retten i Kolding.